Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Zgodnie z decyzją nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2011 roku powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2020 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2019 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2018 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2017 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2016 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2015 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2014 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2013 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2012 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2011 rok

Zestawienie wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w rozbiciu na pojedyncze kategorie walorów przyrodniczych w poszczególnych nadleśnictwach RDLP we Wrocławiu przedstawia niniejsza tabela.

Mapy lasów HCVF:

1.1.1. Obszary chronione lasy w rezerwatach

1.1.2. Obszary chronione w parkach krajobrazowych

1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

2.1. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

4.1. Lasy wodochronne

6.1. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności