Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Oława, Bystrzyca, ul. Lipowa 38, 55-200 Oława.

Budynek Nadleśnictwa Oława posiada 4 kondygnacje użytkowe. Poziom -1 jest niedostępny dla osób nieuprawnionych. Poziom 0, 1, 2 są dostępne dla interesantów. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:00 – 15:00.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego przy ul. Lipowej. Wejście zlokalizowane jest na poziomie 0. Przed wejściem na obiekt znajduje się 6 schodków na podwórko nadleśnictwa i 6 schodków do drzwi głównych budynku. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Parking przy ul. Lipowej jest ogólnodostępny. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście dodatkowe do budynku znajduje się przy podjeździe na parking zlokalizowanym na podwórku nadleśnictwa. Podjazd znajduje się na początku parkingu zlokalizowanego przy ul. Lipowej. Wejście dodatkowe posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się wózku, a drzwi mają możliwość zwiększenia swojego światła (118 cm) w przypadku szerszych wózków. Parking na podwórku nadleśnictwa nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych i jest ogólnodostępny.

Wejście główne i dodatkowe prowadzą przez korytarz do sekretariatu nadleśnictwa. Goście są prowadzeni na spotkanie przez osobę, z którą byli umówieni.

Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 80 cm, co umożliwia przejazd osobie niepełnosprawnej poruszającej się wózku.

W budynku na poziomie 0 znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych

Poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózku po budynku jest możliwe tylko na poziomie 0. Poziom ten jest na jednej wysokości a wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek nie jest obsługiwany przez pracowników ochrony.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontaktować się pod numerem telefonicznym 71 303 97 00 lub e-mailowo na adres olawa@wroclaw.lasy.gov.pl