Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Oława zarządza lasami na pow. 169 km2 ( 16,9 tyś. Ha ) i jest położone na południowy wschód od Wrocławia, na Nizinie Śląskiej. Tutejsze lasy grupują się w pradolinie i na prawym brzegu Odry, podczas gdy lewobrzeżna część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa to prawie bezleśne tereny o intensywnym rolnictwie na wysokiej klasy glebach.


Lasy Nadleśnictwa reprezentują dwa wyraźnie odmiennie rodzaje. Pierwszy to liściaste lasy łęgowe, praktycznie bez sosny, rosnące na nadrzecznych madach, i te stanowią ok. 21% ogółu lasów. Pozostałe to bory i lasy mieszane z dominacją sosny, rosnące na piaszczystych glebach Równiny Oleśnickiej.


Pod względem przyrodniczym i różnorodnych funkcji ochronnych najwartościowsze są lasy łęgowe w zalewowej pradolinie Odry, które ze względu na powtarzające się naturalne wylewy rzeki, zachowały najwięcej cech naturalnych. Bory i lasy mieszane dębowo-sosnowe na Równinie Oleśnickiej to z kolei dobrej jakości lasy gospodarcze, które na skutek różnorodnych zaszłości utraciły znaczną część cech naturalnych i charakteryzują się obniżoną zdrowotnością oraz odpornością na różnorodne destrukcyjne czynniki.


Obecnie w Lasach Państwowych obowiązuje proekologiczna gospodarka opierająca się na trwale zrównoważonej wielofunkcyjności lasu. Polega ona na harmonijnym godzeniu racjonalnej gospodarki drewnem z funkcjami ochrony przyrody i kształtowania środowiska, przy równoczesnym udostępnieniu lasów społeczeństwu w celu nauki, turystyki i wypoczynku. Bliskość aglomeracji wrocławskiej i wynikające z niej obciążenia antropogeniczne-zanieczyszczenie powietrza emisjami przemysłowymi, komunalnymi i komunikacyjnymi, spełniane przez lasy roli filtra powietrza, funkcje retencji wodnej i ochrony przed powodziami oraz inne pozaprodukcyjne funkcje lasu w gospodarce Nadleśnictwa mają znaczenie dominujące.

Najważniejszą funkcją lasu jest jego trwałość i wielostronne dobroczynne oddziaływanie na środowisko, a trwałość i ogólna zdrowotność leśnego ekosystemy uzależniona jest głównie od zgodności składu gatunkowego drzewostanu z walorami miejscowego siedliska-głównie gleby. O ile w lasach łęgowych zgodność ta generalnie nie budzi zastrzeżeń, to w lasach mieszanych na Równinie Oleśnickiej na ogół dominuje sosna przy niedoborze dębów i innych gatunków liściastych. Wyrównywanie tej niezgodności i sukcesywne przywracanie lasom ich dawnej naturalnej różnorodności gatunkowej nazywamy przebudową drzewostanów.

Lasy Nadleśnictwa dzięki swej bliskości dostępności są ulubionym terenem odpoczynku mieszkańców Wrocławia. Dla amatorów przyrodników najbardziej interesujące okażą się tereny łęgowe, z wilgotnymi lasami o wysokiej naturalności, z licznymi starorzeczami, moczarami, bogactwem gatunków świata roślin, grzybów i zwierząt. Dla amatorów spacerów pieszych lub rowerowych atrakcyjniejsze mogą okazać się pachnące żywicą, świetliste bory w sezonie darzące bogactwem jagód i grzybów. Liczne parkingi, miejsca postoju i biwakowania umożliwiają przyjemne spędzenie czasu wśród leśnej scenerii, z dala od zgiełku wielkiego miasta.