Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych (przygodnych) – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na stronie internetowej: http://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/uzytkowanie-lasu

Nadleśnictwo Oława prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje od roku 2014 ok. 92 tys. m3 drewna rocznie.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Oława pozyskano 44 tys. m3 grubizny, w cięciach rębnych – 21 tys. m3, a w przygodnych – ponad 5 tys. m3. Drobnicy w 2013 r. pozyskano ponad 5 tys. m3. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak dąb, olsza, brzoza, grab, jesion oraz niewielkie ilości buka i topoli.

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Oława pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatry oraz w wyniku wydzielania się posuszu. Podczas sanitarnego porządkowania lasu pozyskuje się od 15 do 30% całkowitej masy grubizny pozyskiwanej każdego roku w nadleśnictwie.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Oława trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz lokalnych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej. Pozyskaniem drewna w Nadleśnictwie Oława zajmują się Zakłady Usług Leśnych, istnieje również możliwość wyrobu drewna, średnio- i małowymiarowego, indywidualnie po uzyskaniu zgody miejscowego leśniczego.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Oława.