Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytek ekologiczny Łąka Zimowitowa

Utworzony został 22.08.2002 r., powierzchnia użytku wynosi 2,17 ha, znajduje się on na terenie Leśnictwa Oława. Użytek ten utworzono w celu ochrony jednego gatunku – zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.). Roślina ta jest silnie trująca i zakwita dopiero jesienią, coraz rzadziej spotykana na niżu, szczególnie na łąkach w dolinach rzek. Na tej umiarkowanie wilgotnej łące rośnie łącznie 66 gatunków roślin. Późnym latem kwitnie tutaj także centuria pospolita. Spotkać tu można również: czosnek kątowy, wiązówkę błotną, dzwonek rozpierzchły, żywokost lekarski, groszek łąkowy, goździk kropkowany. W obniżeniach i bardziej wilgotnych miejscach rosną krwiściąg pospolity i olszewnik kminkolistny, a z traw – trzęślica modra. Najbardziej wilgotne enklawy zajmują sity – skupiony i rozpierzchły, turzyca zaostrzona oraz kosaciec żółty. Spotkać tu można wiele przedstawicieli fauny terenów otwartych zwłaszcza bezkręgowców.