Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie" (art. 40 ust.1). Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40 ust. 2).


Na terenie gmin w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa Oława znajduje się 41 pomników przyrody, z czego na gruntach w zarządzie nadleśnictwa zlokalizowane są trzy grupy. Są to dwie grupy dębu szypułkowego oraz pojedynczy okaz tego gatunku, w chwili obecnej przewidywany do zniesienia ochrony. Ponadto poza gruntami w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 18 pojedynczych okazów dębu szypułkowego, 4 grupy tego gatunku, dwie pojedyncze lipy drobnolistne, dwa pojedyncze platany klonolistne, jedna grupa tego gatunku, oraz pojedyncze okazy jałowca pospolitego, lipy szerokolistnej i Maksimowicza, tulipanowca amerykańskiego oraz wiązu szypułkowego. W gminie Jelcz-Laskowice objęto ochroną w formie pomnika przyrody również dwa głazy narzutowe, zaś w gminie Siechnice jeden głaz oraz ich grupę.