Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie" (art. 40 ust.1). Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40 ust. 2).

Szczególnymi celami ochrony pomników przyrody jest zachowanie dla celów naukowo-dydaktycznych, kulturowych oraz krajobrazowych tych tworów, które odznaczają się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych roślin takimi jak: wielkość, wiek, znaczenie historyczne, estetyczne czy ich unikatowe występowanie.
Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa zlokalizowane są 4 pomniki przyrody:
- grupa 10 szt. drzew dąb szypułkowy Quercus robur - pomnik utworzono 19.04.2002 r. obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.04.2002 r.
- grupa 2 szt. drzew (dąb szypułkowy) - 19.04.2002 r. obowiązująca podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.04.2002 r.
- pojedyncze drzewo – dąb szypułkowy Quercus robur – obowiązująca podstawa prawna: Decyzja nr 4/77 z dnia 27.12.1997 r.
- pojedyncze drzewo – dąb szypułkowy Quercus robur - Pomnik został powołany Uchwałą Nr XXXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 (Dz. Urz. Woj.. Dol. z 2017 r. poz.2215).