Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe".

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 mln zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997,57 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 mln zł

Kwota przyznana dla Nadleśnictwa Oława na wydatki kwalifikowane wynosi 17 892,00

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Oława realizowane będą zadania z zakresu:

  • Wykaszania oraz usuwania nalotu drzew i krzewów z terenu użytków zielonych, na których występują cenne siedliska przyrodnicze:  6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 6440 Łąki selernicowe, 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie;
  • Zabiegi z zakresu czynnej ochrony gatunkowej, polegające na nasadzeniu bazy pokarmowej dla Przeplatki maturny Euphydryas maturna.

 

Zapraszamy do oglądnięcia filmu o projekcie OPL